Statūti

“LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA”

statūti

1.nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas vingrošanas federācija” (turpmāk tekstā – LVF).

2.nodaļa. LVF mērķi.

2.1. LVF mērķi un uzdevumi ir:
2.1.1. Veicināt vingrošanas attīstību Latvijā, ar vingrošanas palīdzību propagandēt fizisko kultūru un sportu kā veselīgā dzīves veida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
2.1.2. Radīt un organizēt nepieciešamos apstākļus vingrošanas attīstībai Latvijā;
2.1.3. Nodrošināt Latvijas Republikas vingrošanas komandu un pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās;
2.1.4. Nodrošināt Latvijas Republikas čempionātu un meistarsacīkšu sarīkošanu, kā arī citu sacensību sarīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem;
2.1.5. Apstiprināt un izdot vingrošanas sacensību noteikumus un citus ar vingrošanu saistītus materiālus;
2.1.6. Pārstāvēt Latvijas vingrošanu Latvijas Republikas vadošajā valsts sporta institūcijā, Latvijas Olimpiskajā Komitejā (LOK) u.c. organizācijās, veicināt un pārraudzīt tās starptautiskos sakarus;
2.1.7. LVF var nodarboties arī ar cita veida darbību, kas nav aizliegta ar likumu un atbilst LVF Statūtiem.

3.nodaļa. LVF darbības termiņš.

3.1. LVF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās LVF, izstāšanās un izslēgšana.

4.1. Par LVF biedriem var būt:
4.1.1. Latvijas Republikas Komercreģistrā un Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētas vingrošanas sporta organizācijas;
4.1.2. Citas juridiskas personas, kuru darbība saistīta ar sportu.

4.2. Ja par LVF biedru kļūst juridiska persona, tai savos Statūtos noteiktajā kārtībā jāpilnvaro pārstāvji – fiziskās personas piedalīties LVF kopsapulcēs un – ievēlēšanas gadījumā – vadības un finansiālās revīzijas institūcijās.
4.3. Lai iestātos LVF ir jāiesniedz noteiktas formas rakstisks iesniegums LVF valdei. Iesnieguma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LVF valde.
4.4. Lēmumu par biedra uzņemšanu LVF pieņem valde statūtos paredzētajā kārtībā. Valdei pieteicēja iesniegums ir jāizskata nākošās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, ir jāuzaicina pats biedra kandidāts un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Biedra kandidāts neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo biedra kandidētām desmit kalendāro dienu laikā no tā izskatīšanas brīža.
4.5. Valdes noraidošo lēmumu biedra kandidāts rakstveidā var pārsūdzēt kopsapulcei. Ja arī kopsapulce noraida biedra kandidāta lūgumu, biedra kandidāts nav uzņemts par LVF biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
4.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LVF rakstveidā paziņojot par to valdei.

4.7. Biedru var izslēgt no LVF ar valdes lēmumu, ja:
4.7.1. biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.7.2. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;
4.7.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
4.7.4. tā Vingrošana sporta organizācija vai cita juridiskā persona, kuras darbība saistīta ar sportu, kuru viņš pārstāv, pašlikvidējās;
4.7.5. biedrs ilgāk kā gadu nemaksā LVF biedra naudu.

4.8. Jautājumu par LVF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LVF un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā lēmuma izskatīšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi.

5.1. LVF biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. būt pārstāvētam LVF kopsapulcē ar balsstiesībām (delegātu skaitu nosaka valde);
5.1.2. piedalīties LVF pārvaldē;
5.1.3. saņemt regulāru informāciju par LVF darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LVF institūciju (valdes, komisiju utt.) protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
5.1.4. piedalīties visos LVF organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LVF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
5.1.5. izmantot LVF simboliku un atribūtiku, pārstāvot LVF sporta festivālos, sacensībās, spēlēs u.c. pasākumos.

5.2. LVF biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot LVF statūtus un pildīt kopsapulces un valdes lēmumus, LR Sporta likumu, Olimpiskās Hartas principus;
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu saskaņā ar valdes lēmumu;
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LVF mērķu un uzdevumu realizēšanu, piedalīties LVF organizatoriskajā darbā.
5.2.4. sniegt informāciju par savu darbību LVF valdes noteiktajos termiņos.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar kopsapulces vai valdes lēmumu.

6.nodaļa. LVF struktūrvienības.

6.1. Ar kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas LVF teritoriālās un citas struktūrvienības.
6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LVF regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LVF kopsapulce.

7.nodaļa. Kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Kopsapulce ir augstākā LVF pārvaldes institūcija.
7.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LVF biedri. Biedri var piedalīties kopsapulcē personīgi vai arī ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību.
7.3. Kārtējā kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.martam.
7.4. Ārkārtas kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LVF biedru, vai LVF prezidenta iniciatīvas vai Revīzijas komisijas priekšsēdētāja iniciatīvas, norādot sasaukšanas iemeslu.
7.5. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
7.6. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no LVF biedriem.
7.7. Katra biedra pilnvaroto pārstāvju skaitu kopsapulcē nosaka valde, pamatojoties uz biedru skaitu biedrībā.
7.8. Katram biedram kopsapulcē ir viena balss.

7.9. Kopsapulce:
7.9.1. noklausās un apspriež LVF valdes, revīzijas un darba komisijas ziņojumus;
7.9.2. apstiprina LVF gada pārskatu;
7.9.3. pieņem un groza attīstības programmu vai darbības virzienus savai turpmākai darbībai;
7.9.4. pieņem un groza LVF statūtus;
7.9.5. ievēl LVF prezidentu, viceprezidentus, ģenerālsekretāru un pārējos valdes locekļus, ar tiesībām būt pārvēlētiem uz nākošo termiņu;
7.9.6. nosaka LVF darbības virzienus, atribūtiku un simboliku;
7.9.7. apstiprina LVF budžetu, valdes un revīzijas komisijas atskaites;
7.9.8. pieņem lēmumu par LVF reorganizāciju vai darbības izbeigšanu;
7.9.9. izlemj citus jautājumus, ko LVF valde nolemj nodot kopsapulcei.

7.10. Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.11. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LVF darbības izbeigšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
7.12. Ik pēc četriem gadiem valde sasauc kopsapulci LVF prezidenta, viceprezidentu, ģenerālsekretāra, valdes un revīzijas komisijas pārvēlēšanai.
7.13. Kopsapulces notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu kopsapulces kārtību nepieņem biedru kopsapulce.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija.

8.1. LVF izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no prezidenta, 2 viceprezidentiem, ģenerālsekretāra un 7 valdes locekļiem.
8.2. Valde tiek sasaukta ne retāk kā reizi ceturksnī. Valdi sasauc prezidents vai tā uzdevumā kāds no valdes locekļiem, paziņojot par to ne vēlāk kā septiņas kalendārās dienas iepriekš. Ārkārtas valdes sēde var tikt saukta pēc prezidenta, viceprezidenta vai ne mazāk kā trīs valdes locekļu iniciatīvas, paziņojot par to ne vēlāk kā septiņas kalendārās dienas iepriekš.
8.3. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir prezidenta balss.
8.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā kopsapulces kompetencē.
8.5. LVF vārdā pārstāvības tiesības ir prezidentam un ģenerālsekretāram atsevišķi, bet valdes loceklis ir tiesīgs pārtstāvēt biedrību kopīgi ar 8 valdes locekļiem.
8.6. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.
8.7. LVF Valdes kompetence:
8.7.1. Organizē un veic kopsapulces lēmumu izpildi. Vada un pārzin LVF lietas, kas nav kopsapulces kompetencē.
8.7.2. Izskata un apstiprina LVF tehniskās komitejas, tiesnešu kolēģijas un citas komisijas, apstiprina to priekšsēdētājus, darba komisijas sastāvus, darba plānus, nolikums un programmas u.c. nepieciešamos dokumentus.
8.7.3. Pārzina LVF līdzekļu un īpašuma racionālu izmantošanu. Lemj jautājumu par kustama un nekustama īpašuma iegūšanu un atsavināšanu, kā arī izlemj jautājumus par uzņēmumu dibināšanu vai likvidāciju, kā arī piedalīšanos uzņēmējsabiedrībās un citās institūcijās.
8.7.4. Nosaka prēmiju un stipendiju lielumus LVF biedriem (sportistiem u.c.), kā arī darba algu algotajiem darbiniekiem, ievērojot LVF finansiālās iespējas.
8.7.5. Apstiprina Latvijas Republikas izlases komandu dalībnieku un kandidātu sarakstus, delegācijas sastāvus komandējumiem uz ārzemēm.
8.7.6. Apstiprina LVF apvienoto sacensību kalendāru, LVF rīkoto sacensību Nolikumus, noslēgtos līgumus un citus LVF darba dokumentus.
8.7.7. Ierosina un izskata jautājumus par Latvijas Republikas augstāko sporta kvalifikācijas kategoriju piešķiršanu tiesnešiem un treneriem noteiktajā kārtībā.
8.7.8. Risina jautājumus par LVF sabiedriskā aktīva sagatavošanu un tā kvalifikācijas celšanu.
8.7.9. Lemj jautājumus par speciālo fondu veidošanu un to līdzekļu izmantošanu. Sasauc kārtējās un ārkārtas Sapulces, nosaka Sapulču laiku, vietu, un darba kārtību. Sagatavo nepieciešamos materiālus un lēmumu projektus Sapulcei;
8.7.10. Valde nosaka LVF biedru iestāšanās un regulārās biedru naudas summas ar lēmumu.

8.8. LVF Prezidents:

8.8.1. Kontrolē LVF kopsapulču un valdes lēmumu izpildi, veic saimniecisku un finansiālu LVF pārvaldi;
8.8.2. Vada valdes sēdēs darbu;
8.8.3. Pārstāv LVF attiecībās ar Latvijas Republikas valsts un citām organizācijām, kā arī ārvalstu organizācijām;
8.8.4. LVF vārdā slēdz līgumus un vienošanās, tajā skaitā ar algotajiem darbiniekiem;
8.8.5. Vada likumā un valdes noteiktajā kārtībā LVF saimniecisko un uzņēmējdarbību; rīkojas ar LVF līdzekļiem un īpašumu, LVF vārdā paraksta finansu u.c. dokumentus;
8.8.6. Risina LVF pamatlīdzekļu un inventāra sagādes jautājumus;
8.8.7. Atbild par LVF budžeta līdzekļu pareizu izlietošanu un tās kontroli;
8.8.8. Vada kopsapulci, ja vien netiek ievēlēts cits sapulces vadītājs;

8.9. LVF Viceprezidents:
8.9.1. Organizē un kontrolē valdes sēžu lēmumu izpildi, veic LVF organizatorisku pārvaldi;
8.9.2. Pārrauga un organizē valdes un tehnisko komisiju darbu, lai valsts reģionos attīstītu LVF sporta veidu struktūru, sadarbojoties ar LR IZM, Olimpisko komiteju, pašvaldībām un citām ieinteresētām organizācijām;
8.9.3. Sniedz nepieciešamo palīdzību tehniskām komitejām, tiesnešu kolēģijām un pārējām komisijām;
8.9.4. Risina sadarbības jautājumus un pārstāv LVF intereses ar masu saziņas līdzekļiem, reklāmas aģentūrām, lai celtu LVF prestižu un popularizētu vingrošanu;
8.9.5. Veicina sponsoru līdzekļu piesaistīšanu.

8.10. LVF Ģenerālsekretārs atbild par:
8.10.1. LVF lietvedību, tās reglamentējoši dokumentu u.c. materiālu nosūtīšanu LVF biedriem;
8.10.2. Nepieciešamās informācijas sniegšanu Latvijas Republikas vadošajai sporta institūcijai u.c. organizācijām
8.10.3. Latvijas Republikas apvienotā sacensību kalendāra sastādīšanas koordināciju un galīgā varianta sagatavošanu;
8.10.4. Tāmju, pavēļu u.c. dokumentu sastādīšanu LVF rīkotajiem pasākumiem;
8.10.5. LVF biedru reģistrāciju un uzskaiti;
8.10.6. LVF starptautisko sakaru uzturēšanu;
8.10.7. LVF sapulču un valdes sēžu sagatavošanu, to lēmumu izpildes organizēšanu un kontroli;
8.10.8. LVF grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem un finansu līdzekļu izmantošanu saskaņā ar valdes lēmumiem.

8.11. LVF tehniskās komitejas, tiesnešu kolēģijas un pārējās komisijas ir darba grupas LVF galveno uzdevumu risināšanai. Tās izstrādā un iesniedz valdei apstiprināšanai savus nolikumus, darba plānus, programmas u.c. nepieciešamos dokumentus, kopā ar valdi apkopo un sagatavo priekšlikumus un lēmumu projektus LVF kopsapulcei.

9.nodaļa. Revīzijas komisija.

9.1. LVF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā, kuru sastāvu ievēl kopsapulce saskaņā ar statūtos noteikto kārtību. Revīzijas komisija no sava sastāva ievēl komisijas priekšsēdētāju.
9.2. Par revīzijas komisijas locekli nevar būt LVF valdes loceklis.

9.3. Revīzijas komisija:
9.3.1. kontrolē LVF finansiālo un saimniecisko darbību.
9.3.2. dod atzinumu par LVF budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē LVF grāmatvedības un lietvedības veiktās uzskaites atbilstību normatīvajiem aktiem;
9.3.4. sniedz ieteikumus par LVF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;
9.3.5. dod slēdzienu par vadības institūciju darbību.

9.4. Revīzijas komisija veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā un par to rezultātiem ziņo kopsapulcei vai nepieciešamības gadījumā valdei. Valdei jānodod Revīzijas komisijai visi tās darbībai nepieciešamie dokumenti un materiāli.
9.5. Revīzijas komisija var pieņemt lēmumu, ja par to ir nobalsojuši vismaz divi tās locekļi.
9.6. Kopsapulce apstiprina LVF gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa LVF darbības izbeigšana.

10.1. LVF darbību var izbeigt LVF kopsapulce, ja par to nobalsojuši vismaz divas trešdaļas no klātesošajiem delegātiem, kā arī, uzsākot bankrota procedūru, vai, ja biedru skaits ir samazinājies līdz vienam biedram ar tiesas nolēmumu vai citos likumā paredzētajos gadījumos.

Statūti apstiprināti ārkārtas kopsapulcē Rīgā, 2019.gada 30.oktobrī

Reģistrēti LR uzņemumu reģistra biedrību un nodibinājumu reģistrā 2019. gada 22. novembrī