Treneru specifikācija

Apstiprināts LVF sēdē 2011.gada 12.janvārī

LVF ģenerālsekretāre V.Lobanova

 

Prasības visu vingrošanas veidu (AER, MAG, TRA, WAG, GFA) sporta speciālistiem (treneriem) Latvijas Vingrošanas federācijas atzinuma saņemšanai par atbilstību attiecīga sporta veida A, B vai C kategorijas sporta speciālista sertifikāta saņemšanai.

   

1. Pretendentiem uz visu kategoriju sertifikātu saņemšanu no 60 līdz 80% nepieciešamā stundu skaita ir jābūt ESF projekta “Kompetents sporta pedagogs” Nr. 2009/0235/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/004 un citu LVF rīkoto semināru un praktisko nodarbību stundām. Obligāti jāuzrāda noteiktā parauga apliecības.

 

2. Pretendentiem uz visu kategoriju sertifikātu saņemšanu nepieciešamā stundu skaitā tiek ņemtas vērā ESF projekta „Pedagogu konkurences spēju veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” Nr.2009/0196/1ID/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 semināru un kursu stundas. Obligāti jāuzrāda noteiktā parauga apliecības.°

 

3. Pretendentiem uz A vai B kategorijas sertifikātu saņemšanu 42 stundas par FIG Interkontinentālo un Starptautisko tiesnešu kursu beigšanu un eksāmena nokārtošanu ir ieskaitāmas nepieciešamo stundu skaitā vienu reizi katrā olimpiskajā ciklā.Jāuzrāda Brevet un FIG oficiālo vēstuli.

 

4. Pretendentiem uz A kategorijas sertifikātu saņemšanu obligāts nosacījums ir FIG treneru Akadēmijas Brevet un FIG tiesnešu Brevet I vai Brevet II. Jāuzrāda Brevet un FIG oficiālo vēstuli.

 

Biedrības „Latvijas Vingrošanas federācija” valde