Sporta speciālista (sporta trenera) atzīnuma saņemšana

Veidlapa_IESNIEGUMS_atzinumu_saņemšanai

Prasības visu vingrošanas veidu (AER, MAG, TRA, WAG, GFA) sporta speciālistiem (treneriem) Latvijas Vingrošanas federācijas atzinuma saņemšanai par atbilstību attiecīga sporta veida A, B vai C kategorijas sporta speciālista sertifikāta saņemšanai.

Saskaņā ar Sporta likuma 20. panta trešo daļu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”.

Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā, nosaka Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (turpmāk – Sertifikācijas noteikumi).

Saskaņā ar Sertifikācijas noteikumu 11. punktu, personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kuri apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sporta speciālista sertifikāts.

Persona, kura vēlas saņemt atzīnu, Latvijas Vingrošanas federācijai iesniedz rakstisku iesniegumu, kam pievieno sertifikācijai nepieciešamos dokumentus. Dokumentu saraksts un veidlapas pieejamas sadaļā Dokumenti.

Maksa par atzīnumu izsniegšanu ir:

Olimpiskie sporta veidi (Mākslas vingrošana, sporta vingrošana, vingrošana uz batuta) – 15,00 euro;

Neolimpiskie sporta veidi (aerobika, visparēja vingrošana) – 40 euro,

kas jāiemaksā Latvijas Vingrošanas federācijas kontā.

BIEDRĪBA „LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA”

Reg. Nr.: 40008022241

AS “Swedbank” SWIFT: HABALV22

Konts: LV52HABA0551047128180

 

Atzīnumu saņemšanai noteikumi:

Pretendentiem uz A kategoriju:

 1. ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā;
 2. pēdējos piecus gadus strādājusi par sporta treneri;
 3. atbilst kādam no šādiem kritērijiem:

3.1. strādājot par sporta treneri, pēdējo piecu gadu laikā ir sagatavojusi komandas vai sportistus, kuri startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem;

 1. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi vai vadījusi sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.

 

Pretendentiem uz B kategoriju:

 1. ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, izņemot šo noteikumu 28.punktā(Sporta speciālists, kuram piešķirts C kategorijas sertifikāts, pēc diviem gadiem (skaitot no dienas, kad stājies spēkā lēmums par iepriekšējās kategorijas sertifikāta piešķiršanu) var pretendēt uz B kategorijas sertifikāta iegūšanu, ja viņam ir augstākā izglītība un viņa audzēkņi šajā laikā startējuši Latvijas izlases komandas sastāvā un uzrādījuši rezultātus, kas atbilst augsta līmeņa rezultātu noteikšanas kritērijiem) minēto gadījumu;
 2. pēdējos piecus gadus strādājusi par sporta treneri un sagatavojusi komandu vai sportistus, kuri startējuši Latvijas, Starptautiskas FIG vai UEG meroga sacensības.
 3. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi vai vadījusi sporta trenera darbam atbilstošas tālākizglītības programmas ne mazāk kā 60 stundu apjomā.
 4. FIG tiesnešu Brevet vai nacionālas kategorijas tiesnesis attiecīgā sporta veida.

 

Pretendentiem uz C kategoriju:

 1. ieguvusi vidējo izglītību sportā;
 2. pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā;
 3. pēdējos piecus gadus strādājusi par sporta treneri un sagatavojusi komandu vai sportistus, kuri startējuši Latvijas meroga sacensības.
 4. uzklausīja tiesnešu seminaru attiecīgā sporta veida

Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem

Lai saņemtu atkārtotu sertifikātu jeb resertificētos, persona ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām vai piektajā gadā pēc diploma iegūšanas augstākajā pedagoģiskajā izglītībā sporta studiju programmā Latvijas Vingrošanas federācijai iesniedz rakstisku iesniegumu, kam pievieno resertifikācijai nepieciešamos dokumentus (plašāk par resertifikācijas nosacījumiem lūdzam iepazīties ar Sertifikācijas noteikumu IV. nodaļu). Dokumentu saraksts un veidlapas pieejamas sadaļā Dokumenti.

Ja sporta speciālists B vai C kategorijas sertifikāta derīguma laikā ir izpildījis prasības augstākas kategorijas sertifikāta saņemšanai, resertifikācijā viņam piešķir augstākas kategorijas sertifikātu.

Personas, kurām izsniegts sporta speciālista sertifikāts, tiek iekļautas publiski pieejamā sporta speciālistu reģsitrā.

 

Sertifikācijas noteikumi paredz arī gadījumus, kad persona ir tiesīga strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) bez sporta speciālista sertifikāta:

 • Tiesīgi strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir sporta speciālisti, kuri ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā. Bez sertifikāta šie speciālisti ir tiesīgi strādāt piecus gadus pēc diploma saņemšanas. Informāciju par minētajiem sporta speciālistiem, to iekļaušanai sporta speciālistu reģistrā, Latvijas Sporta federāciju padomē iesniedz attiecīgā augstākās izglītības iestāde.

Kad piecu gadu termiņš no attiecīgā diploma saņemšanas ir pagājis, lai turpinātu darbu par sporta treneri, personai jāsaņem sporta speciālista sertifikāts.

 • Bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un atbilst Sertifikācijas noteikumos noteiktajiem kritērijiem