Nolikums Latvijas Republikas čempionātam mākslas vingrošanā grupu vingrojumos 2017

N O L I K U M S.                                                                       

 

Mērķis un uzdevumi:
Popularizēt mākslas vingrošanu Latvijas Republikā.


Laiks un vieta:
2017. gada 12. novembrī, Liepājas Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39, Liepāja.

 

Sacensību vadība: 

Sacensības organizē Latvijas Vingrošanas federācija.

Galvenā tiesnese – Natālija Sidorova (Starptautiskā kategorija).

Galvenā sekretāre – Iveta Audre (Nacionālā kategorija).

 

Dalībnieces un programma:
Grupu vingrojumi  seniori un juniori  startē pēc FIG noteiktās programmas.

 

Dalības maksa

EUR 20,00 no komandas

Dalības maksa jāiemaksā LVF kontā ar pārskaitījumu līdz 2017. gada 5. novembrim ar norādi – Dalības maksa LR čempionātā uzrādot komandas nosaukumu.

BIEDRĪBA „LATVIJAS VINGROŠANAS FEDERĀCIJA”

Reģ. Nr. 40008022241

Skolas 9 – 23, Rīga LV-1010

BANKAS REKVIZĪTI

Valsts kase, kods TRELLV22 Konts LV94TREL9153520000000

Apmaksas kvīti vai maksājuma uzdevuma kopija jāuzrāda pārstāvju sanāksmē.

 

Tiesneši: 

Katrai organizācijai  janodrošina  viens kvalificēts  tiesnesis.

 

Apbalvošana:
1.-3. vietas ieguvējas visās sporta klasēs  grupu vingrojumos apbalvo ar  diplomiem, medaļām.

 

Pieteikumi:
Pieteikumi jāiesniedz elektroniski   līdz 2017. gada 23. oktobrim  uz e-pasta adresi [email protected].

Galīgos pieteikumus (obligāti ar vingrotāju personas kodiem un ārsta parakstu) jāiesniedz izlozes laikā, kas notiks 2017. gada 4. novembrī Jūrmalas Valsts gimnāzijas sporta hallē (adrese – Raiņa 55, Jūrmala) Jūrmalas pilsētas atklātās meistarsacīkstes laikā.

 

Komandējošās organizācijas sedz  visus  izdevumus.

 

Apstiprināts LVF Mākslas vingrošanas TK sēdē.

Latvijas čempionāts grupu vingrojumos 2017 nolikums